بلبل خرما
نام فارسی:بلبل خرما
نام انگلیسی:Himalayan bulbul
نام علمی:pycnnotus leucogenys
خانواده:بلبل خرمایان (pycnonotidae)
جمعیت: در نیمی ی جنوبی کشور ما زندگی می کند و پیش از این، جمعیت زیادی داشت ؛ اما در سال های اخیر، به سبب صید برای نگهداری در قفس، به شدت از جمعیت آن کاسته شده است.
پراکنش: در افغانستان ، هندوستان ، عراق و سرزمین های جنوب خلیج فارس و دریای عمان، مانند بحرین زندگی می کند. در ایران هم در مناطق جنوبی و نیز استان تهران دیده می شود.
زیست گاه: بلبل خرما در میان درختان، بوته ها، نخلستان ها و درختان مناطق مسکونی زندگی می کند.
اندازه: طول بدن این پرنده 18 سانتی متر است.
ریخت شناسی: بلبل خرما دمی بلند، منقاری باریک ، سری سیاه شبقی، چانه و گلویی سیاه دارد. دو لکه ی سفید دو طرف سر روی گونه هایش دیده مس شود. پرهایش خاکستری و دمش سیاه شبقی است. پرهای پوششی زیر دم زرد رنگ است و تاج بسیار کوتاهی روی سرش دیده می شود. نوک دم این پرنده سفید و رنگ پرهای سر پرنده ی جوان قهوه ای تر از پرنده ی بالغ است.
رژیم غذایی:بلبل خرما از گیاهان و حشره ها تغذیه می کند.
 زادآوری: پرنده ی ماده 2 تا 3 تخم می گذارد. نر و ماده به نوبت، 14 تا 15 روز روی تخم ها می خوابندو جوجه ها می توانند پس از 15 روز، لانه را ترک کنند.
وضعیت حفاظتی گونه : در حال حاضر به اقدام حفاظتی ویژه ای نیاز ندارد.