کبوتر چاهی
نام فارسی:کبوتر چاهی
نام انگلیسی:rock dove
نام علمی:columba livia
خانواده:کبوتریان (columbidae)
جمعیت:کبوتر چاهی به ویژه در شهرها،جمعیت بسیار مناسبی دارد.
پراکنش:در قبرس،عراقف ،افغانستان،اروپای غربی و جنوبی،شمال آفریقا،عربستان و مرکز،جنوب و غرب آسیا تا چین دیده می شود. این پرنده در سراسر ایران زندگی می کند.
زیست گاه: کبوتر چاهی بیش تر در مناطق صخره ای، بیابان ها،شکاف کوه ها و قنات ها و بیش تر در مناطق مسکونی و شهرها زندگی می کند.
اندازه: طول بدن این پرنده 33 سانتی متر است.
ریخت شناسی: نر و ماده هم شکل اند و بدنی به رنگ آبی مایل به خاکستری دارند. دو نوار پهن روی پرهای ثانویه ی بال دیده می شود . گردن و سینه ی آن ها بنفش و براق با جلای سبز است.
رژیم غذایی:کبوتر چاهی دانه ی میوه ،سبزی ،حلزون،کرم ،جوانه ی گیاه و حشره می خورد.
زادآوری:پرنده ی ماده 2 تخم سفید رنگ می گذارد . هر جنس 17 تا 19 روز روی تخم ها می خوابند. گاهی حتی 2 تا 3 برابراین مقدار هم جوجه آوری داشته اند.
وضعیت حفاظتی گونه: در حال حاضر به اقدام حفاظتی ویژه ای نیاز ندارد.