غاز خاکستری
نام فارسی: غاز خاکستری
نام انگلیسی:grey goose
نام علمی:anser anser
خانواده:غازیان (anserinae)
جمعیت:جمعیت زیادی ندارد و هر سال به دلیل شکار بی رویه، آسیب های جدی به آن وارد می شود.
پراکنش: در ایسلند، شمال و شرق اروپا ، در تمام آسیای مرکزی تا شمال شرقی چین زیست می کند. در زمستان به آفریقای شمالی ، مصر، بیر مانی و آنام کوچ می کند. در شمال ایران( سواحل در یای خزر) ، شرق ( دریاچه ی هامون)، شمال شرقی( تالاب های خراسان)، جنوب ( در یاچه و تالاب استان فارس و خوزستان) و سایر تالاب غرب و جنوب غربی و در سواحل در یای عمان در اطراف چابهار دیده می شود.
زیست گاه: در تالاب ها، آب بندها ، در یاچه های آب شیرین، خورها و جزایر کوچک زندگی می کنند.
اندازه: طول بدن در حدود 74 تا 84 سانتی متر و طول دو بال ان در حدود 149 تا 168 سانتی متر است.
ریخت شناسی: نر و ماده شبیه هم هستند و سر و منقار بزرگ و نارنجی، پرو بال خاکستری و پاهای صورتی دارند. رنگ پرهای سرو گردن آن ها روشن تر است.
رژیم غذایی: غذای غازهای خاکستری ، گیاهان علفی و گیاهان آب زی است.
زادآوری: غاز ماده 4 تا 6 تخم سفید می گذارد و به تنهایی 27 تا 28 روز روی تخم می خوابد. تخم کاملا فعال هستند و پس از 56 روز پرواز می کنند.
وضعیت حفاظتی گونه: باید از زیست گاه های این پرنده حفاظت شده و از شکار آن ها جلوگیری شود.