قوی گنگ
نام فارسی: قوی گنگ
نام انگلیسی:mute swan
نام علمی:Cygnus olor
خانواده:مرغابیان (anatidae)
جمعیت: جمعیت تقریبا مناسبی دارد؛ اما حفاظت بیش تر و جلوگیری از شکار آن ضروری است.
پراکنش: با انگلستان، هلند، دانمارک، آلمان ، شمال دریای سیاهف دریای خزر و جنوب عراق مهاجرت می کند. گاهی در فلسطین و قبرس نیز دیده می شود. در ایران زمستان ها در شمال( سواحل در یای خزر) ، به تعداد کم در شرق در در یاچه ی هامون ، برخی سال هل در خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، همدان، فارس و آذربایجان شرقی و غربی دیده می شود.
زیست گاه: این پرنده در کنار آب های شیرین و لب شور زندگی می کند.
اندازه: طول بدن در حدود 5/1 متر و طول دو بال آن در حدود 200 تا 240 سانتی متر است. قوی گنگ در حدود 13 کیلو گرم وزن دارد.
ریخت شناسی: نر و ماده شبیه هم هستند و بدنی یک دست سفید با منقار نارنجی دارند که قاعده ی آن برآمده و سیاه است. این پرنده پاهایی سیاه رنگ با انگشتانی پرده دار دارد. پرهای تمام بدن پرندگان نابالغ قهوه ای کدر و منقارشان بدون برامدگی و به رنگ صورتی مایل به خاکستری است. پاهای پرندگان نابالغ نیز خاکستری است.
رژیم غذایی : قوی گنگ از گیا هان آب زی و گاه نرم تنان تغذیه می کند.
زاد آوری: قوی ماده 5 تا 7 تخم سفید رنگ را در پشته های بزرگی از گیاهان می گذارذ. ماده ها بدون کمک نرها 34 تا 38 روز روی تخم ها می خوابند.
وضعیت حفاظتی گونه: حفاظت از این پرنده در برابر شکار ضروری است.