پلیکان سفید
نام فارسی: پلیکان سفید
نام انگلیسی:white pelican
نام علمی:pelecanus onocrotalus
خانواده:پلیکانیان (pelecanidae)
جمعیت: جمعیت زیادی ندارند.
پراکنش: در اکثر مناطق شرقی اروپا و جنوب سیبری،هند و آفریقا زادآوری دارد. در اروپا، در مناطقی از بالکان نیز دیده می شود. در اکثر مناطق ایران، به ویژه در سراسر حاشیه ی جنوبی خزر ، غرب کشور، خوزستان، تنگه ی هرمز و هامون دیده می شود.
زیست گاه: آب ها ی شور و شیرین تالاب ها ، نی زارها، دلتای رود خانه ها و سواحل.
اندازه: طول بدن در حدود 140 تا 175 سانتی متر و طول دو بال آن ها در حدود 245 تا 295 سانتی متر است.
ریخت شناسی: نرو ماده هم شکل اند و جثه ی بزرگ، بدن سفید، سر بزرگ، گردن و نوک دراز و پاهای پرده دار دارند. پرنده های نابالغ به رنگ سفید چرک یا سفید مایل به خاکستری و بالغ ها به رنگ سفید با شاه پر های سیاهف کیسه ی زیر منقار، پوستی ارتجاع پذیر زرد رنگ دیده می شوند. پاهای آن ها نهرنجی رنگ است.
رژیم غذایی: پلکان ها ازماهی ها  تغذیه می کنند.
زادآوری: به صورت دسته جمعی در کلنی، جوجه آوری می کنند. پلکان ماده 2 تخم سفید خود را روی لانه ی بسیار بزرگی از گیاهان آب زی قرار می دهد. جفت نر و ماده در حدود 29 تا 30 روز روی تخم ها می خوابند. جوجه ها بیش از 2 ماه در لانه می مانند تا پرها یشان بزرگ شود و پرواز یاد بگیرند.
وضعیت حفاظتی گونه: از پرندگان حفاظت شده است.