کشیم بزرگ
نام فارسی: کشیم بزرگ
نام انگلیسی:grebe crested great
نام علمی:podiceps cristatus
خانواده:کشیمیان (podicipedidae)
جمعیت: این گونه در سراسر محدوده ی پراکنشفجمعیت مناسبی دارد.
پراکنش: این گونه در اروپا، قسمت های وسیعی از آسیا چند جزیره در مدیترانه، مصب رود خانه ی بزرگ در هند و پاکستان( که به دریای عمان می ریزد) و تقریبا در تمام آفریقا و استرالیا و زلاند نو پراکنده است. در ایران نیز تقریبا در سراسر کشور دیده می شود.
زیست گاه : دریاچه های آب شیرین، آب گیر ها و مصب های دارای پوشش گیاهی.
اندازه:49 سانتی متر.
ریخت شناسی:نر و ماده هم شکل، دارای منقار قرمز به صورتی و گردن باریک هستند.پرده های پای ان ها لب دار، پشت گردن و روتنه خاکستری مایل به قهوه ای است. در فصل زادآوری، دو کاکل بلند و تیره رنگ روی سر دیده می شود. حاشیه ی چشم و زیر گلوی آن ها سفید است. در زمستان هم پرهای سرو گلو سفید و روی سر طره ی تیره رنگی مشاهده می شود. دم این پرنده کوتاه است.
رژیم غذایی: غذای اصلی کشیم ها ماهی است و با غواض÷ی در زیر اب به صید آن می پردازند.
زادآوری: کشیم ماده 4 تخم سفید رنگ خود را روی لانه ی ساخته شده از گیاهان و شناور در اب می گذارد. هر جفت، 25 تا 29 روز روی تخم ها می خوابند.
وضعیت حفاظتی گونه: در حال حاض÷ر به اقدام حفاظتی ویژه ای نیاز ندارد.