خفاش میوه خوار
نام فارسی: خفاش میوه خوار
نام انگلیسی:Egyptian fruit bat
نام علمی:rousettus aegyptiacus
خانواده: خفاش های میوه خوار
جمعیت: نامعلوم
پراکنش: در شمال آفریقا ، غرب آسیا تا پاکستان و درایران در مناطق ساحلی سیستان و بلوچستان تا بوشهر، جهرم، جزیره ی قشم و غار چزن در چهار بهار پراکنده است.
زیست گاه: خفاش میوه خوار در غار های مرطوب و تاریک ، شکاف سنگ ها و در میان شاخه ی در ختان زندگی می کند.
اندازه: طول ساعد این خفاش 114 تا 127 میلی متر ، طول دمش در حدود 100تا 18 میلی متر و وزن 80 تا 170 گرم است.
ریخت شناسی: خفاش میوه خوار سری شبیه سگ ، پوزه ای دراز ، گوش هایی بیضی شکل، چشم هایی بزرگ دمی کوتاه و پرده ی دمی دارد که رشد کمی کرده است.
رژیم غذایی:این پستاندار از میوه هایی مانند کنار ، خرما، انبه و ....و نیز شهد و گرده ی گل ها تغذیه می کند.
زاد آوری: خفاش ماده در همه ی سال ( اغلب اوایل زمستان) ، بچه می زاید.
وضعیت حفاظتی: به نظر می رسد جمعیت آن ها در ایران رو به کاهش است.