دو پای کوچک

نام فارسی: دوپای کوچک

نام انگلیسی: small five-toed jerboa

نام علمی:allactaga elater

خانواده: خانواده ی دو پاها (dipodidae)

جمعیت : نامعلوم

پراکنش: در افغانستان ، پاکستان، شرق ترکیه ، شمال قفقاز و آسیای میانه  پراکنده است. در ایران در فارس ، خوزستان ، کرمان، سیستان، تهران ، کردستان و آذر بایجان زندگی می کند .

زیست گاه : دوپای کوچک  در مناطق استپی و بیابانی با پو شش گیاهی نسبتا پراکنده به سر می برد.

اندازه : طول بدن 100 تا 128 میلی متر ، طول دم 152 تا 175 میلی متر ، طول پا 52 تا 55 میلی متر ، طول گوش 26 تا 38 میلی متر و وزن ان 32 تا 77 گرم است.

ریخت شناسی: دارای پوزه ای کوتاه و پهن ، گوش هایی بسیار بلند است که در صورت خم شدن ، از پوزه بلند تر می شود . دمی بلند دارد که در قسمت انتهایی آن منگوله ای سفید رنگ دیده می شود. مو های بدن ، نرم و بلند و رنگ پشت بدن قهوه ای و پهلو ها روشن تر و زیر بدن سفید است.

رژیم غذایی : دانه ، ریشه  و قسمت های سبز گیاه ، غذای دو پا ی کوچک را تشکیل می دهد.

زاد آوری: دو پای کوچک ماده در سال یک یا دو بار بچه می زاید.

وضعیت حفاظتی : از وضعیت این گونه در ایران اطلاع دقیقی در دست نیست ؛ ولی احتمالا خطری جدی آن ها را تهدید نمی کند.

ادامه مطلب