سیاه گوش

نام فارسی: سیاه گوش

نام انگلیسی: Eurasian lynx

نام علمی:Lynx lynx

خانواده:خانواده ی گربه سانان(Felidae)

جمعیت:نامعلوم

پراکنش:در قاره های اروپا و آسیا پراکنده است. درایران تاکنون در مناطق کوهستانی البرز، گرگان تا الموت ، آذربایجان شرقی وغربی و اردبیل دیده شده است.

زیست گاه:سیاه گوش درزیست گاه های جنگلی و بوته زارهای کوهستانی مرتفع به سرمی برد.

اندازه:طول بدن این پستاندار80تا130 سانتیمتر،طول دمش11تا19سانتیمتر،ارتفاع بدنش50تا75سانتی متر و وزن بدنش 18تا 38 کیلوگرم است.

ریخت شناسی:سیاه گوش جثه ای متوسط ، بدنی کوتاه و حجیم ، دست و پایی بلند ، دمی بسیار کوتاه با نوک سیاه و موهای بلند وریش مانندی روی گونه ها دارد.گوش هایش پهن ، بزرگ و مثلثی شکل است که در انتها یک دسته موی سیاه و بلند روی آن روییده است.پنجه های این جانور بسیار پهن و دارای موهای بلنداست.رنگ بدنش قهوه ای با خال های بزرگ و کوچک سیاه رنگ و توپر و زیر بدنش سفید است.

رژیم غذایی:سیاه گوش از پستانداران کوچک ، خرگوش ، نوزاد پستانداران بزرگی مانند گراز ، شوکا ، قوچ ، میش ، کل ، بز ، روباه و نیز پرندگان ، خزندگان و حشره ها تغذیه می کند.

زادآوری:جفت گیری سیاه گوش ها در زمستان و تولد نوزادان دربهار است.

وضعیت حفاظتی:از وضعیت این گونه در ایران اطلاع دقیقی در دست نیست ؛ ولی به نظر می رسد جمعیت آن ها رو به کاهش باشد.

ادامه مطلب